Vattenfilter

Uppfinnare av Göingefiltret

Med filter från Göinge Vattenteknik får Du Rent och Friskt vatten!

Vattenfilter för alla varianter av föroreningar – Egna patent.

Utsläpp av försurande ämnen har gjort att vi märker försurningen i vårt grundvatten mer än vi gjort tidigare. Naturen orkar inte själv rena vattnet. Därför måste vi hjälpa den. Samtidigt som man runt om i världen försöker hindra orsaken, kan vi också lindra symptomen. Inte någon skall behöva ha dåligt vatten, då det är så lätt att åtgärda med något av våra olika reningsfilter.

Vattenfilter

Kombinationsfilter
LJ-Filter 60, 120, 180 p Järn-Mangan 

Avsyrningsfilter
LJ-Filter 60, 120, 180 p

Avhärdningsfilter
MK-C
AH-T

Avkalkningsfilter
Dosaphos

Vi saluför dessutom filtermassor, pumpar, hydroforer, värmepannor samt övrig vvs-utrustning.

 

Kombinationsfilter

KOMBINATIONSFILTER – JÄRN / MANGAN

Järn och mangan förkommer rikligt i jordskorpan där de löses i genomströmmande vatten och hamnar i grundvattnet.

I brunnar med järnhaltigt vatten förkommer järnet företrädesvis i jonform (Fe2+) och hydroxidform (Fe3+).

Fe3+ är oxiderat järn som ger vatFe2+ är osynligt i vatten men om det utsätts för luftens syre oxideras det till Fe3+ och fäller ut med rostbrun färg.

Järnhaltigt vatten orsakar missfärgning av tvätt, disk och sanitetsporslin samt igensättning av rör.

LJ-Filter 60,120,180p Järn-Mangan
 • Med naturlig miljövänlig rening
 • Utan kemikalier
 • Neutraliserar den aggressiva kolsyran
 • Reglerar pH-värdet
 • Filtrerar bort järn och mangan
 • Luftar bort dålig lukt och smak
 • Som alla kan sköta
 • Teknisk information 

LJ-Filter Järn/Mangan är ett kombinationsfilter som får järn, mangan och aggressiv kolsyra att fällas ut ur vattnet genom intensiv och upprepad luftning och filtrering.

LJ-Filter Järn/Mangan

I vårt patenterade LJ-Filter regleras pH-värdet, aggressiv kolsyra neutraliseras, dålig lukt och smak samt järn och mangan fälls ut ur vattnet genom intensiv och upprepad luftning och filtrering.

Lufttillförseln sker via en syrepelare i anslutning till filterbehållaren. Vattnet finfördelas i den syremättade luften varvid järn och mangan fälls ut och fastnar i filterbädden samt svavelväte m.m. luftas bort.

Filterbädden sammansätts efter vattenproblemet i varje enskilt fall och består i huvudsak sandkorn och kalkgranulat. För att hålla filterbädden ren gör man returspolningar ca 1 – 3 ggr/ vecka, 5-15 min beroende på järnhalten i vattnet. Under spolningen lyftes filtermassan upp och tvättar sandkornen samt håller massan porös. Filtret ansluts till en hydrofortank med två anslutningar. Denna användes som renvattenmagasin. Med hjälp av cirkulationspumpen cirkulerar vattnet ständigt i anläggningen, vattnet blir flerfiltrerat. Därmed får man även mycket järnhaltigt vatten bra.

Hydroforen skyddas också från korrosionsangrepp, järn och manganutfällningar, vilket förhindrar zinkutfällning i dricksvattnet och igensättningar av hydrofor och rörledningar.

LJ-Filtret finns med manuell och automatisk returspolning.

Syrepelarens funktion

LJ-Filtrets syrepelare är unik. När matarpumpen stannar töms pelaren på vatten och fylls med luft. Sedan sjunker trycket i anläggningen pga. förbrukning och då startar pumpen igen och detta händer: Vattnet trycker luften som finns i pelaren framför sig in i LJ-filtret. Genom ett munstycke finfördelas vattnet i luftkudden och järn och mangan fälls ut för att sedan fastna i filterbädden när vattnet passerar den. En del av den förbrukade luften släpps ut genom en automatisk avluftare. Vattennivån hålls alltid någon centimeter ovanför filterbädden för att den inte skall förstenas.

Avsyrningsfilter

Surt vatten?

Surt vatten beror företrädesvis på den allmänna försurningen i luft, mark och vatten. Det sura vattnet orsakar tekniska problem i form av korrosion i den installerade VVS-utrustningen som resulterar i sönderfrätta rör, varmvattenberedare m.m.

Detta ger sekundärt ett hälsomässigt problem då det ”sura vattnet” löser ut metaller i dricksvattnet. Det märks oftast genom att köks- och sanitets-porslin blir missfärgade och får beläggningar, rostangrepp eller gröna kopparutfällningar, ljust hår blir grönaktigt, även hudirritationer och diarréer kan uppstå.

Hur korrosivt ett surt vatten är, beror bl a på mängden aggressiv kolsyra (CO2) och sulfat (SO4) i förhållande till alkaliniteten (HCO3). Vanligtvis används dock pH-värdet som ett mått på de korrosiva egenskaperna. pH-värdet bör vara mellan 7,0 och 8,5 för att mmimera korrosionen.

LJ-Filter 60,120,180p Avsyrning
 • Med naturlig miljövänlig rening
 • Utan kemikalier
 • Neutraliserar den aggressiva kolsyran
 • Reglerar pH-värdet
 • Utan returspolning
 • Är helautomatiskt
 • Som alla kan sköta
 • Teknisk information 

LJ-Filter Avsyrning höjer pH-värdet och avlägsnar aggressiv kolsyra i surt vatten (pH<7,0) med hjälp av en pH-höjande massa.

Hur LJ-filtret fungerar

Så kallat ”surt vatten” har pH-värden under 7,0 och förekommer bl. a i vattentäkter där berggrunden saknar kalk. Vid analys visar sig surt vatten ofta innehålla både koppar och järn. Det är den marmoraggressiva kolsyran i surt vatten som föranleder detta. Men när vatten kommer i kontakt med kalk höjs pH-värdet och den aggressiva kolsyran försvinner. Filtret innehåller en pH-höjande filtermassa. När vattnet spolas in i filtret underifrån lyfts filtermassan och svävar fritt i vattnet. Kontaktytan vatten/kalk blir då mycket stor samtidigt som filtermassan hindras från att förstenas. pH-värdet på utgående vatten regleras med en blandningsventil. Filtermassan förbrukas efter hand, kontrollera filtermassans nivå 2 ggr/år.

Avhärdningsfilter

Hårt vatten beror främst på vattnet lösta kalcium- och magnesiumsalter. Dessa förekommer i form av bikarbonater som redan vid måttlig uppvärmning bildar karbonatbeläggningar, sk pannsten, i rörsystem, varmvattenberedare, maskiner, kokkärl och på porslin. Vid tvätt förenas tvättmedel med dessa hårdhetsbildare och ger svårlösliga salter. sk kalktvålar, som medför ökad tvättmedelsförbrukning och gör tvätten hård och sträv.

MK-C
 • Regenererar helautomatiskt
 • Har låg saltförbrukning
 • Har pålitlig konstruktion för problemfri drift
 • Är utrustat med hårdhetsregulator för Er egen komfort
 • Har material- och funktionsgaranti
 • Är prisvärt
 • Teknisk information – MK-C


Med Avhärdnings filter typ MK-C får Ni ett mjukare och behagligare vatten. Redan befintliga kalkbeläggningar löses successivt upp.

Avhärdningsfilter typ MK-C

MK-C är av s.k. kabinettyp, d v s saltbehållaren är integrerad i filtret för kompakta yttermått. Filtret är helautomatiskt med 5-stegs automatikventil som medger regenereringsintervall 1-7 ggr/vecka. Filtermedia är stark katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare (kalcium- och magnesium-joner) ur vattnet genom jonbyte och gör det mjukt.

MK-C är utrustade i samtliga storlekar med förbigångsventil som har hårdhetsregulator med vilken man kan justera hårdheten på utgående vatten. Filtren kan även utrustas med volymstyrning.

AH-T
 • Regenererar helautomatiskt
 • Har låg saltförbrukning
 • Har pålitlig konstruktion för problemfri drift
 • Är utrustat med hårdhetsregulator för Er egen komfort
 • Har material- och funktionsgaranti
 • Är prisvärt
 • Teknisk information – AH-T


Med Avhärdnings filter typ AH-T får Ni ett mjukare och behagligare vatten. Redan befintliga kalkbeläggningar löses successivt upp.

Avhärdningsfilter typ AH-T

AH-T är konstruerat med separat salttank, det består av två delar filter och salttank. I övrigt är filtret uppbyggd och till funktion lika med MK-C.

Avhärdningskapaciteten, dvs. den mängd vatten i m3 som filtret kan avhärda mellan regenereringarna, erhålles genom att dividera indexkapaciteten (se tabell) med råvattenhårdheten i odH.

AH-T är utrustade i storlekarna 18,25 och 52 med förbigångsventil som har hårdhetsregulator med vilken man kan justera hårdheten på utgående vatten. Filtren kan även utrustas med volymstyrning.


Filtret finns i flera olika storlekar med olika kapaciteter. Större filter offereras vid förfrågan.

Kalklösare Dosaphos

 • Kalkborttagande och kalkneutraliserande
 • Korrosionsskyddande
 • Mjukgörande och rengöringsmedelsbesparande
 • Energisparande
 • Gelphos P är aktivt medel för kalkneutralisering
 • Teknisk information – Dosaphos

 

Med Dosaphos doseringsfilter motverkas kalkbeläggningar samt även befintlig kalksten neutraliseras. Vidare håller men korrosionsskydd på vattenrör, varmvattenberedare, elpatroner, maskiner mm. Vattnet blir betydligt mjukare samt åtgången på tvätt- och diskmedel reduceras. Dosaphos är effektivt även i mycket hårt vatten och vid höga temperaturer 70-80o C.
En genial lösning vars investering snabbt är insparad, genom besparingar på disk- och tvättmedelsåtgång, mindre energiåtgång samt besparingar på service och underhåll av maskiner och VVS-utrustning.

Dosaphos doserar in mycket små mängder (4 p.p.m.) av det kalkneutraliserande medlet Gelphos P. Gelphos pulver är en blandning av polyfosfater och citronsyrasalter (E450 80 %, E399 20 %), vilket gör att man får ovannämnda effekterna. Pulvret är extremt rent och uppfyller de av ECC fastställda reglerna av användning i matvaror och dricksvatten samt även godkänt av Statens livsmedelsverk.

Gelphos finns i 1 kg pulver eller färdiga 60 gram dosetter. 1 kg Gelphos varar upp till ca 2-års normalförbrukning En dosering 60 gram räcker till ca 15 m³ vatten.

DOSAPHOS är den nya generationens kalkneutraliserande och korrosionsskyddande doseringsfilter.

Med Dosaphos doseringsfilter motverkas kalkbeläggningar samt även befintlig kalksten neutraliseras. Vidare håller men korrossionsskydd på vattenrör, varmvattenberedare, elpatroner, maskiner mm. Vattnet blir betydligt mjukare samt åtgången på tvätt- och diskmedel reduceras.

Dosaphos är effektivt även i mycket hårt vatten och vid höga temperaturer 70-80o C.

Dosaphos doserar in mycket små mängder (4 p.p.m.) av det kalkneutraliserande medlet Gelphos P. Gelphos pulver är en blandning av polyfosfater (E450 80 %, E399 20 %) samt citronsyrasalter, vilket gör att man får ovannämnda effekterna. Pulvret är extremt rent och uppfyller de av ECC fastställda reglerna av användning i matvaror och dricksvatten samt även godkänt av Statens livsmedelsverk.

Doseraren finns i två storlekar, 250 och 500.

Dosaphos 250 är lämplig att montera för enstaka maskiner såsom diskmaskiner, tvättmaskiner, varmvattenberedare, värmeväxlare och luftbefuktare. Denna modell kan även monteras för allt inkommande kallvatten i villa. Dosaphos 250 har dock begränsat vattenflödesgenomsläpp till 30 l/min. Dosaphos 500 lämpar sig till större förbrukare såsom hyreshus, lantbruk etc. Den har begränsning först vid 90 l/min

Montering:

Montering kan göras på horisontella och vertikala rör genom att den rörgängade bottenplattan monteras i önskat läge. För att säkerställa rätt dosering måste Dosaphos installeras med ett homogent rör minst 15 mm på varje sida. Monteringen sker alltid på kallvattensidan. Vi rekommenderar att avstängningsventiler monteras. Filterbehållaren skall alltid sitta nedåt. Kontrollera att doseraren monteras rätt i vattnets flödesriktning.

 

Övriga filter

Vi tillhandahåller även andra vattenfilter för åtgärder om ni har problem med t. ex radon, humus, nitrat, fluorid, bakterier, arsenik, smuts- och partiklar.