Vattenproblem

Uppfinnare av Göingefiltret

Våra vanligaste vattenproblem & dess orsaker och omfattning.

 • Försurningen av grundvattnet
 • Radon i vattnet
 • De vanligaste förekommande vattenproblemen
 • Utfällningen av mineraler i vattnet
 • Kvaliten på grundvattnet
  Vattenproblemens omfattning


I Sverige finns över 700.000 brunnar och dessa förses med vatten från grundvattenmagasinen. Grundvattenmagasinen fylls på med vatten från floder och sjöar samt regn- och snösmältningsvatten. Detta vatten passerar genom berg och jord, vars fysikaliska och kemiska sammansättningar påverkar det nedsipprande vattnet.

Försurningen av grundvattnet.

Från jordlagren tar vattnet upp koldioxid och organiska material.
De mikroorganismer som följer med vattnet bryter ned det organiska materialet och förbrukar då syre och avger koldioxid.

Kolsyra bildas och om berggrunden är kalkfattig sjunker pH-värdet och vattnet blir surt eller försurat.

Dessutom försuras grundvattnet genom utsläpp från industrier, kvävegödsling i jordbruket, eldning av fossila bränslen och bilavgaser.

 

Utfällning av mineralen i vattnet.

De metaller som finns i jordlagren och berggrunden löses ut i det syrefattiga vattnet.

Koncentrationen av järn och mangan i grundvattnet påverkas i huvudsak av den kemiska sammansättningen av jord och berg samt pH-värdet och syreförhållanden i mark och vatten.

Järn- och manganhalten i grundvattnet kan också variera genom förändringarna av grundvattenytan, t ex vid vårflöden eller större grundvattenuttag.

 

Radon i vattnet.

Om vattnet passerar genom bergarter med förhöjd radiumhalt, t ex uran, kan det tillföra höga halter av den radioaktiva gasen, radon.

 

Kvaliteten på grundvattnet.

Kvaliten på grundvattnet i Sverige, liksom många andra länder, har kraftigt försämrats under de senaste åren.

Miljöforskare har i sydvästra Sverige under en mätperiod av 16 år följt upp kvaliten på brunnsvattnet.

Under våren 1996 har de uppmätt det största antalet försurade brunnsvatten hittills. 84% av de grävda brunnarna och 45% av de djupborrade brunnarna är mer eller mindre starkt försurade, med pH-värden under 6,5.
Inom vissa områden var ända upp till 95% av de grävda brunnarna försurade och inte mindre än 50% av dessa starkt försurade, med pH-värden under 5,5.
Det medför stora risker för utlösning av bl a aluminium, koppar och tungmetaller, dessutom de vanligast förekommande mineralerna, järn och mangan.

De vanligast förekommande vattenproblemen.

 • Det försurade vattnet – innehåller aggressiv kolsyra, som angriper fastighetens rörledningar och lagringskärl och kan därför ge upphov till vattenskador.
 • Utlösning av, järn och mangan – ger upphov till missfärgning av hushållsporslin, kokkärl, sanitetsporslin och tvattgods.
 • Starkt illaluktande svavelväte i vattnet – är ofta ett stort problem i borrade brunnar.
 • Vid mycket kraftig försurning – ph-värden under 5,5, sker utlösning av tungmetaller och gör vattnet olämpligt som dricksvatten.
 • Vid höga halter av radon i dricksvattnet – 1.000 becquerel per liter vatten, klassas vattnet som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Vattenproblemens omfattning.

Det finns över 700.000 borrade och grävda brunnar i Sverige, som förser villor, jordbruks-fastigheter och fritidshus med dricks- och hushållsvatten, dessutom borras ca 6.000 – 8.000 brunnar per år.

Över 50% av dessa brunnar har behov av vattenreningsåtgärder.

Med den kraftiga försurningen och ökade halterna av utlösta mineraler i grundvattnet ökar behovet av vattenrening. Samtidigt har förutsättningarna för en effektiv rening av vattnet försämrats. Det krävs ny, effektiv teknik för att kunna rena brunnsvattnet.

Under 1997 har gränsvärden för radon i dricksvatten införts i Sverige.
Vid radonhalter över 1.000 becquerel per liter vatten, klassas vattnet som otjänligt av hälsomässiga skäl. Enligt Strålningsinstitutet beräknas ca 10.000 borrade brunnar ha radonhalter över 1.000 becquerel per liter vatten. Ytterligare 20.000 -30.000 borrade brunnar har radonhalter över 500 becquerel/liter, där bör man vara särskilt försiktig om man har barn under 10 år.

* Uppgifter hämtade från PROVAC AB